د افغانستان بانک د وثیقی ثبت ته ښه راغلاست

دا سایټ د متحرک ملکیت د قیمت د تامین د اعلامیو د لټون او د یو ملکیت د قیمت د تامین او د اعلامیو د ثبت لپاره دی

لټون

که چیرته تاسی غواړی چی په سوابقو کی پلټنه وکړی او د قیمت د تامین یوه ثبت شوی خبرتیا وګوری نو د لټون کرښه کیکاږی.

د مشتری حساب ته غوښتنلیک وړاندې کول

که چیری تاسی ښایی چی دایمی کارونکی یاستی او اوس غواړی چی د مشتری حساب پرانیزی نو د د مشتری حساب ته غوښتنلیک وړاندې کول Apply for Client Account کرښه کیکاږی.

د غیر مشتری ننوتل

که چیری تاسی حساب نلری،مګر د اعلامیی د ثبت او یا د تصدیق شوی پلټنی لپاره مو حق الزحمه یا فیس تادیه کړی وی او د بانک څخه مو د رسید شمیره تر لاسه کړی وی نو د د غیر مشتری ننوتل Non-client Log-in کرښه کیکاږی.

تخنیکی مرسته

که چیری تاسی د دغی پاڼی د کارولو په وخت کی تخنیکی مرستی ته اړتیا پیدا کړی نو زمونږ د تخنیکی مرستی د ډلی څخه مرسته وغواړی. If you encounter technical problems connecting to or while using this site, please request support from our Technical Support Team